Liturġija tal-Ħdud

Sena A

IT-TLETIN ĦADD TAŻ-ŻMIEN TA’ MATUL IS-SENA

                                                                        ĦSIEB TAL-BIDU

Il-Knisja qatt ma tixba’ titkellem fuq l-imħabba. Għax din hi l-virtù li tagħżilna bħala dixxipli ta’ Kristu mill-kumplament tal-bnedmin. Fl-Ewwel Qari mill-Ktieb tal-Eżodu, Alla jwissina biex nuru ħniena mal-fqir u l-batut, u ħażin għalina jekk inkunu kawża ta’ moħqrija għalihom. Fl-Evanġelju, għall-mistoqsija ta’ wieħed għaref tal-liġi, Ġesù jwieġeb li l-aqwa fost il-kmandamenti kollha huwa l-kmandament tal-imħabba lejn Alla u lejn il-proxxmu. Ma nkunux tassew inħobbu ‘l Alla jekk ma nħobbux ukoll lill-proxxmu tagħna, li fih nilmħu x-xbieha ta’ Alla.

TALBA TAL-MAĦFRA

Saċ : Issa hu l-mument li lill-Mulej nuruh tassew li aħna ndimna min-nuqqasijiet tagħna, speċjalment dawk kontra l-imħabba lejH u lejn il-proxxmu.

Lett : Nitolbuk maħfra, Mulej, ta’ kemm-il darba ħallejna l-egoiżmu tagħna jmexxina mingħajr direzzjoni. Mulej Ħniena

Lett : Nitolbuk maħfra Mulej, ta’ kemm matul dawn il-jiem żrajna l-mibgħeda bil-kliem tagħna fuq il-proxxmu. Kristu Ħniena

Lett : Nitolbuk maħfra Mulej ta’ kemm ma ħabbejnikx b’qalbna kollha, ruħna kollha u moħħna kollu għax m’obdejniex Kelmtek u lill-Knisja li ma xxandar xejn ħlief Kelmtek u għamilna ta’ rasna. Mulej Ħniena

Saċ : Iħenn għalina Alla, li jista’ kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen

L-EWWEL QARI                                                               Eż 22, 20-26

Qari mill-Ktieb tal-Eżodu

Dan jgħid il-Mulej:

“La taħqarx il-barrani, u la tgħakksux, għax intom ukoll kontu barranin fl-art tal-Eġittu.

La taħqrux l-armla jew l-iltim, għax jekk taħqruhom, u huma jsejħuli, jien żgur nismagħha l-għajta tagħhom; u l-qilla tiegħi tixgħel, neqridkom bix-xabla; u n-nisa tagħkom jormlu u wliedkom jisfaw iltiema.

Jekk inti tislef lil xi fqir mill-poplu tiegħi, iġġibx ruħek miegħu bħal wieħed sellief, u teħodlux imgħax.

Jekk lil għajrek teħodlu l-libsa tiegħu b’rahan, agħtihielu lura qabel inżul ix-xemx; għax hu dik biss għandu biex jitgħatta, dik biss l-għata ta’ ġismu; inkella fiex tridu jorqod? Għax jekk isejjaħli, jiena nisimgħu, għax jien ħanin.”

Il-Kelma tal-Mulej
Kulħadd: Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI                                               Salm 17 (18)

R/. Inħobbok, Mulej, qawwa tiegħi

Inħobbok, Mulej, qawwa tiegħi!

Il-Mulej blata tiegħi,

fortizza u ħellies tiegħi. R/.

Alla tiegħi, sur tal-kenn tiegħi u tarka tiegħi,

qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u kenn tiegħi!

Insejjaħ lill-Mulej, li hu ta’ min ifaħħru,

u nkun meħlus mill-għedewwa tiegħi. R/.

Ħaj il-Mulej! Imbierek hu, il-blata tiegħi!

Ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi!

Hu jkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu,

juri mħabbtu mal-midluk tiegħu. R/.

IT-TIENI QARI                                                                1 Tess 1, 5ċ-10

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lit-Tessalonkin

Ħuti, intom tafu kif ġibna ruħna meta konna fostkom għall-ġid tagħkom.

Intom sirtu tixbhu lilna u l-Mulej, billi lqajtu l-kelma fost ħafna taħbit bil-ferħ tal-Ispirtu s-Santu. Hekk intom sirtu mudell għal dawk kollha li emmnu fil-Maċedonja u l-Akaja. Mhux biss il-kelma tal-Mulej ħarġet minn għandkom u xterdet fil-Maċedonja u l-Akaja, imma l-fidi li għandkom f’Alla xterdet ma’ kullimkien b’mod li aħna ma għandna għalfejn ngħidu xejn.

Huma stess jgħidu x’laqgħa kellna għandkom, u kif dortu lejn Alla u tlaqtu l-idoli biex taqdu lil Alla ħaj u veru u tistennew ġej mis-sema lil Ibnu, li hu qajjem mill-imwiet, Ġesù li ħelisna mill-korla li ġejja.

Il-Kelma tal-Mulej
Kulħadd: Irroddu ħajr lil Alla

Hallelujah                                                                               Ġw 14, 23

Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, jgħid il-Mulej

u Missieri jħobbu,

u aħna niġu u ngħammru għandu.

Hallelujah

L-EVANĠELJU                                                                   Mt 22, 34-40

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, il-Fariżej, meta semgħu kif lis-Sadduċej kien saddilhom ħalqhom, inġabru madwaru, u wieħed minnhom, għaref fil-Liġi, għamillu din il-mistoqsija biex iġarrbu: “Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir, fil-Liġi?” Qallu Ġesù: “‘Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu.’ Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbhu: ‘Ħobb lil għajrek bħalek innifsek.’ Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-Liġi kollha u tal-Profeti.”

Il-Kelma tal-Mulej
Kulħadd : Tifħir lilek Kristu

TALBA TAL-KOMUNITA

Saċ: Ġesù int għedtilna : “Fejn tnejn jew tlieta huma miġburin f’ismi, hemm inkun jien f’nofshom.” Nitolbuk biex tkun fostna li qegħdin nippruvaw inkunu ħaġa waħda fl-imħabba tiegħek f’din il-Komunità Parrokkjali hekk kif se nressqulek it-talbiet tagħna.

Lett: Għinna Mulej biex aħna l-Knisja tiegħek, inkunu dejjem “Qalb waħda u ruħ waħda” minkejja d-differenzi tagħna, waqt li naqsmu bejnietna l-ferħ u t-tbatija. Agħtina mħabba speċjali għall-morda, xjuħ, dawk li jinsabu waħedhom u dawk li jinħtieġu l-għajnuna. Nitolbu

Lett: Agħmel Mulej li kull wieħed u waħda minna nagħmlu ħilitna kollha biex kuljum ngħixu l-Vanġelu tiegħek, biex b’hekk dawk li huma bogħod minnek, dawk li huma indifferenti u ċ-ċkejknin jagħrfu l-imħabba tiegħek u s-sbuħija tal-ħajja nisranija. Nitolbu

Lett: Mulej, agħtina l-kuraġġ u l-umiltà biex naħfru dejjem u nersqu lejn min jitbiegħed minna. Jalla moħħna jkun dejjem fil-ħafna li hemm jgħaqqadna u mhux fil-ftit li jifridna. Ħallina naraw lilek f’kull persuna li niltaqgħu magħha u f’kull salib jew tbatija tal-ħajja. Nitolbu

Lett: Mulej, agħmel li qalbna tkun dejjem lesta biex tilqa’ bil-ferħ kull kelma tiegħek u kull grazzja tiegħek. Nissel fina fiduċja dejjem ġdida u qawwija biex ma naqtgħux qalbna quddiem il-fallimenti u l-limiti tagħna u kull meta l-oħrajn ma jifhmuniex jew nirċievu xi ingratitudni. Nitolbu

Lett: Ftakar Mulej, fil-qraba mejtin tagħna fostom f’…NN… u agħmel li ma jdumux ma jiltaqgħu miegħek fil-glorja fis-Sema pajjiżhom.

Saċ: Agħmel Mulej, li l-Parroċċa tagħna tkun tabilħaqq familja waħda fejn kulħadd jagħmel ħiltu biex nifhmu, naħfru u ngħinu lil xulxin, u naqsmu kollox bejnietna; fejn l-unika liġi li żżommna flimkien u tagħmilna dixxipli tiegħek tassew tkun Int li int l-għan komuni għal kull wieħed u waħda minna u l-imħabba ta’ bejnietna, bi Kristu Sidna. Ammen

RADD TA’ ĦAJR WARA T-TQARBIN

Mulej Ġesù, nagħtik idejja biex nagħmel ix-xogħol tiegħek.

Nagħtik saqajja biex nimxi fit-triq tiegħek.

Nagħtik għajnejja biex nara dak li tara int.

Nagħtik ilsieni, biex inlissen kliemek.

Nagħtik moħħi biex taħseb permezz tiegħi.

Nagħtik l-ispirtu tiegħi biex int titlob fija.

Fuq kollox, nagħtik qalbi biex inti tħobb fija lil Missierek u lill-bnedmin kollha.

Nagħtik lili nnifsi kollni kemm jien biex inti tikber fija,

sabiex tkun int, Mulej Ġesù

li tgħix, taħdem u titlob fija. Ammen

                                                                                                 Mary Stewart

Patrijiet Dumnikani, G’Mangia – Pietà