Liturġija tal-Ħdud

Sena B

IT-TIENI ĦADD TAL-GĦID

                                                                        ĦSIEB TAL-BIDU

Dan hu t-tmien jum mill-festa tal-Qawmien ta’ Kristu mill-mewt. Kristu rxuxtat, li, kif se naqraw fl-evanġelju, deher lill-appostli u wasslilhom il-paċi tiegħu, iwassal lilna wkoll il-paċi tassew. Fl-Ewwel Qari se nisimgħu fuq il-ħajja tal-ewwel insara, magħqudin flimkien fit-talb, fl-Ewkaristija, u fl-imħabba bejniethom. Din hi l-għaqda li għandha ssaltan fostna, permezz ta’ Kristu. San Ġwann, fit-tieni qari, ifakkarna li aħna sirna wlied Alla. Dan il-fatt għandu jsaħħaħna fil-fidi fi Kristu u fl-imħabba lejn xulxin bħala aħwa.

TALBA TAL-MAĦFRA

Saċ : Il-Ħadd filgħaxija meta d-dixxipli kienu flimkien, Ġesù qagħad f’nofshom u qalilhom: “Il-paċi magħkom.” Ġesù jixtieq il-paċi lilna wkoll. Għalhekk nitolbuh maħfra u ħniena.

Lett : San Ġwann jgħidilna: “Kull min jemmen li Ġesù hu l-Messija hu mwieled minn Alla, u kull min iħobb lill-Missier iħobb lil ibnu.” Mulej aħna ħafna drabi bil-kliem ngħidu li nħobbuk imma fil-verità qalbna ma tħobbokx għax min iħobbok tassew, iħares kelmteK. Mulej Ħniena

Lett : San Ġwann jgħidilna: “Min hu dak li jirbaħ id-dinja, jekk mhux min jemmen li Ġesù hu l-Iben ta’ Alla?” Mulej aħna ħafna drabi nippruvaw nirbħu d-dinja bis-saħħa tagħna, bil-qerq tagħna, bl-egoiżmu tagħna u lilek inwarrbuk minn ħajjitna ħlief meta nsibu ruħna fl-għawġ u fil-mard. Kristu Ħniena

Lett : San Ġwann jgħidilna: “Kull min hu mwieled minn Alla jibaħ lid-dinja. Din hi r-rebħa li rebħet lid-dinja: It-twemmin tagħna.” Mulej, aħna nemmnu f’ħafna allat; politiċi u partiti, każini, timijiet tal-futbol, protagonisti tas-soap operas li nippruvaw nimitaw, personaġġi taċ-ċinema… Xi drabi anke l-ħbieb, familjari u l-individwaliżmu tagħna nqegħduhom allat u nagħmluhom il-prinċipji tagħna li Alla jħares xi ħadd imisshomlna! Imma min imissilna l-fidi, ma jimpurtax… u pjuttost aħna stess insiru indifferenti lejK Mulej u nippreferu l-allat l-oħrajn kollha għax huma l-iqsar triq għas-sodifazzjon tal-pjaċiri tagħna. Mulej Ħniena

Saċ : Iħenn għalina Alla, li jista’ kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen

L-EWWEL QARI                                                               Atti 4, 32-35

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli

Il-kotra kbira ta’ dawk li emmnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B’qawwa kbira l-appostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-Mulej Ġesù, u kulħadd kien iġibhom ħafna.

Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn; għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibigħhom, u l-flus li jdaħħal minnhom kien imur iqegħedhom f’riġlejn l-appostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta’ kull wieħed.

Il-Kelma tal-Mulej
Kulħadd: Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI                                           Salm 117 (118)

R/. Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb

għax it-tjieba tiegħu għal dejjem!

jew

Hallelujah, hallelujah, hallelujah

Ħa jgħidu wlied Iżrael: “Għal dejjem it-tjieba tiegħu.”

Ħa tgħid dar Aron:

“Għal dejjem it-tjieba tiegħu.”

Ħa jgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej:

“Għal dejjem it-tjieba tiegħu.” R/.

Il-leminija tal-Mulej ‘il fuq merfugħa,

il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta’ ħila.

Ma mmutx, imma nibqa’ ngħix,

u nħabbar l-għemejjel tal-Mulej.

Ħaqarni tassew il-Mulej,

Iżda ma telaqnix għall-mewt. R/.

Il-ġebla li warrbu l-bennejja

saret il-ġebla tax-xewka.

Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan:

ħaġa tal-għaġeb f’għajnejna.

Dan hu l-jum li għamel il-Mulej;

ħa nifirħu u nithennew fih! R/.

IT-TIENI QARI                                                                     1 Ġw 5, 1-6

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu

Għeżież, kull min jemmen li Ġesù hu l-Messija hu mwieled minn Alla, u kull min iħobb lill-Missier iħobb lil min twieled minnu. Minn dan nafu li nħobbu lil ulied Alla, meta nħobbu ‘l Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax din hi l-imħabba ta’ Alla, li nżommu l-kmandamenti tiegħu; u l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal; għax kull min hu mwieled minn Alla jegħleb lid-dinja. Din hi r-rebħa fuq id-dinja: il-fidi tagħna.

Għax min hu dak li jegħleb lid-dinja, jekk mhux min jemmen li Ġesù hu l-Iben ta’ Alla? Dan huwa dak li ġie bl-ilma u d-demm, Ġesù Kristu; mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm. U l-Ispirtu hu li jixhed, għax l-Ispirtu hu l-verità.

Il-Kelma tal-Mulej
Kulħadd: Irroddu ħajr lil Alla

Hallelujah                                                                               Ġw 20, 29

Tumas, emmint għax rajtni, jgħid il-Mulej;

henjin dawk li ma rawx u emmnu.

Hallelujah

L-EVANĠELJU                                                                 Ġw 20, 19-31

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

Dakinhar filgħaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom !” Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej. Imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: “Is-sliem għalikom! Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom.” Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma.”

Tumas, wieħed mit-Tnax, jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesù. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: “Rajna lill-Mulej.” Iżda hu qalilhom: “Jekk ma narax f’idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx.” Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesù daħal, qagħad f’nofshom, u qalilhom: “Is-sliem għalikom !” Imbagħad qal lil Tumas: “Ġib sebgħek hawn u ara idejja, u ressaq idek u qegħedha fuq ġenbi; tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen.” Wieġeb Tumas u qallu: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi !” Qallu Ġesù: “Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu.”

Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesù għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżżla f’dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesù hu l-Messija l-Iben ta’ Alla, u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f’ismu.

Il-Kelma tal-Mulej
Kulħadd : Tifħir lilek Kristu

TALBA TAL-KOMUNITA

Saċ : Ħafna drabi nsibuha diffiċli biex ngħixu skont il-fidi tagħna. F’dan il-mument taċ-ċelebrazzjoni ningħaqdu ma’ Tumas biex bil-qalb ngħidu :

Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Aħna nemmnu, imma saħħaħ fina l-fidi

Lett : Mulej, żommna magħqduin mal-Papa, mal-Isqfijiet tagħna u mas-saċerdoti biex flimkien, bħala familja waħda, nersqu lejn Ġesù li qam minn bejn l-imwiet. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Aħna nemmnu, imma saħħaħ fina l-fidi

Lett : Mulej, għinna naqsmu l-ġid tagħna ma’ dawk li għandhom inqas minna ħalli ma jkunx hawn fostna min ibati l-ġuħ waqt li aħna nħarbtu u naħlu.

Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Aħna nemmnu, imma saħħaħ fina l-fidi

Lett : Mulej, ħares lil dawk li għaddejjin minn xi kriżi fil-fidi biex fil-komunità nisranija jsibu l-għajnuna tat-talb, tal-karità fraterna u tas-solidarjetà.

Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Aħna nemmnu, imma saħħaħ fina l-fidi

Lett : Mulej, agħmel li l-komunità tagħna tfassal ħajjitha fuq l-eżempju tal-ewwel komunità nisranija biex dawk li jemmnu jkunu qalb waħda u ruħ waħda. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Aħna nemmnu, imma saħħaħ fina l-fidi

Lett : Mulej, agħti l-ħajja ta’ dejjem lil …NN… u lil dawk kollha li għamlu ħilithom biex iżommu l-kmandamenti tiegħek.

Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Aħna nemmnu, imma saħħaħ fina l-fidi

Saċ : Isma’, Mulej, dawn it-talbiet tagħna. Aħna nixtiequ ngħixu f’għaqda waħda u flimkien il-fidi tagħna fil-qawmien ta’ Sidna Ġesù, nagħtu xhieda tal-imħabba tagħna lejk, u nxandru l-imħabba li inti għandek lejn kull wieħed u waħda minna. Mulej, irridu nagħtu sehemna biex tiġi saltnatek ħalli jkun dak li tridi int kif fis-sema hekkda fl-art. Nitolbu dan bi Kristu Sidna. Ammen.

RADD TA’ ĦAJR WARA T-TQARBIN

Ġejt fl-aħħar, O Ġesù, inżilt f’qalbi. Mela issa, Qalbek u qalbi mhumiex ħlief qalb waħda. Aħna Tiegħek u Tiegħek biss irridu nkunu; u biex aktar inkunu magħquda Miegħek, kull wieħed minna llum jingħata lill-Qalb Tiegħek qaddisa. Bosta jaħasra, ma għarfuk qatt, oħrajn imaqdru l-Kmandamenti Tiegħek u ċaħduk. Ja Ġesù l-aktar ħelu, ikollok ħniena minn dawk  u minn dawn u lkoll iġbidhom lejn il-Qalb Tiegħek Qaddisa.

Qalb ta’ Ġesù, imkebbsa u tgħix bl-imħabba; artal ta’ mħabba ta’ Alla. Qalb mixgħula bl-imħabba għal Alla u għalija, jiena nqimek, inħobbok u mmut bl-imħabba quddiemek. Ningħaqad kollni miegħek u nitkebbes bin-nar tiegħek, u ngħix il-ħajja tiegħek u b’qalbi kollha nixtieq inbati u mmut aktar niedem.

O Qalb t’Alla, ningħaqad u nintilef fik. Ma rridx ngħix iżjed ħlief għaliK; hekk dmiri jkun biss li noqgħod siekta fix-xejn tiegħi quddiemek bħal lampa mixgħula, li tixgħel quddiem is-Sagrament Imqaddes.

Mill-ktejjeb ‘Il-Kbira Wegħda tal-Qalb ta’ Ġesù’

 Salvatore Mangiavacchi

Patrijiet Dumnikani, G’Mangia – Pietà

<span>%d</span> bloggers like this: